• Privātuma politika

  Vispārīgi noteikumi

  Šo preču tirdzniecības noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) tiek noslēgti starp interneta veikalu www.molecule.lt (turpmāk tekstā – Pārdevējs) un personu interneta veikalā “www.molecule.lv”, kas nosaka: “Es, apstiprinot pasūtījumu,piekrītu un esmu iepazinies ar interneta veikala www.molecule.lv “Tirdzniecības noteikumiem” (turpmāk tekstā – “Pircējs”), turpmāk tekstā abas minētās Puses, uz kurām attiecas šis obligātais juridiskais dokuments, tajā nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, preču iegādē, samaksā par precēm, piegādē un atgriešanā, Pušu atbildību, un citu informāciju, kas saistīta ar preču pārdošanu interneta veikalā “www.molecule.lv”. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, labot vai papildināt Noteikumus, saskaņā ar likuma prasībām. Visas izmaiņas, labojumi vai papildinājumi tiks paziņoti Pircējam mājas lapā “www.molecule.lv.”

  2. Līguma noslēgšana

  Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu tajā brīdī, kad Pircējs izvēlas iegādāto preci (-es) un izveido preču grozu, apstiprina pasūtījumu un samaksā par to.

  3. Pircēja tiesības:

  3.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces interneta veikalā “www.molecule.lv” saskaņā ar e-veikalā “www.molecule.lv” izklāstītajiem noteikumiem.

  3.2. Pircējam ir tiesības atteikties no preču pirkuma līguma, kas noslēgts ar e-veikalu “www.molecule.lv, brīdinot Pārdevēju rakstiski ( ar vēstuli vai pa e-pastu info@molecule.lv) ne vēlāk kā piecas darba dienas pēc dienas, kad prece tika piegādāta, izņemot gadījumus, kad līgums tiek noslēgts:

  3.2.1. skaņdarbu un vizuālo materiālu, fonogrammu uzglabāšanu visdažādākajās ierīcēs, datorprogrammu nodrošināšanu un Pricējs ir sabojājis iepakojuma aizsardzību;

  3.2.2. citu preču, kuru nepilnību novēršanu, preču apmaiņu, atgriešanu reglamentē 2001. gada saimniecības ministra. 29. jūnija pieņemta lēmuma Nr. 217 “Par Lietu atgriešanu un maiņu noteikumu apstiprināšanu” (Žin., 2001, Nr. 58-2105) apstiprināts Noteikumos par preču atgriešanu un maiņu.

  3.3. Preču pirkšanas un pārdošanas gadījumā Pircējs var izmantot šo Noteikumu 4.2. punktā norādītās tiesības atkāpties no līguma, ja prece nav bojāta vai tās izskats būtiski nav mainījies.

  3.4. Ja Pircējs izmanto tiesības atteikties no līguma, ja par preci tiek pilnīgi vai daļēji apmaksāta par Pārdevēja mērķi, Pircēja un trešās personas izveidotais patērētāja kredītlīgumu, tad šis patēriņa kredītlīgums tiek izbeigts bez jebkādiem papildu pienākumiem Pircējam.

  3.5. Pārdevējam, saņēmot šo noteikumu 4.2. punktā norādītu Paziņojumu par līguma atteikšanos, pienākas atmaksāt Pircējam samaksāto naudu par preci. Pircējam ir jāpiegādā prece (s) pārdevējam par saviem līdzekļiem. Nauda tiek atgriezta Pircējam piecpadsmit darba dienu laikā pēc tam, kad preces tiek atdotas Pārdevējam.

  3.6. Ja rodas strīds par priekšmeta izskatu vai preces sabojāšanu, Pārdevējam jāgiežās Valsts nepārtikas produktu inspekcijā pie Saimniecības ministrijas un jāiesniedz prece pārbaudei. Izmaksas ekspertiem maksā vainīgā persona.

  4. Pircēja pienākumi:

  4.1. Pircējam pienākas par precēm samaksāt un jāpieņem saskaņā ar Noteikumu kārtību.

  4.2. Pircējs apņemas nenodot trešajām personām viņa pieteikšanās datus. Ja Pircējs zaudē savu pieteikšanās informāciju, viņam nekavējoties jāinformē Pārdevējs, kura kontaktinformāciju var atrast sadaļā “Kontakti”.

  4.3. Ja mainās Klienta reģistrācijas veidlapā sniegtie dati, tie nekavējoties jāatjaunina.

  4.4. Pircējs, izmantojot interneta veikalu “www.molecule.lv”, apņemas ievērot šos noteikumus, citus tiešsaistes veikalā norādītos terminus, kā arī ievērot Latvijas Republikas tiesību aktus.

  5. Pārdevēja tiesības:

  5.1. Ja Pircējs mēģina kaitēt interneta veikala stabilitātei un drošībai vai pārkāpj savus pienākumus, Pārdevējam ir tiesīgs nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot vai apturēt viņa piekļuvi interneta veikalam vai izņēmuma gadījumos var Pircēja anketu likvidēt.

  5.2. Pārdevējs var uz laiku vai pilnībā pārtraukt e-veikala izmantošanu, nepaziņojot iepriekš Pircējam.

  5.3. Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja paziņojuma Pircējam atcelt pasūtījumu, ja Pircējs, izvēloties 7.2.2. Noteikumu punktā norādītajā maksājuma veidā, nesamaksā par preci trīs darba dienu laikā.

  6. Pārdevēja pienākumi:

  6.1. Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircēju ar pakalpojumiem, ko piedāvā interneta veikals “Molecule.lv” balstoties uz interneta veikalā norādītajiem noteikumiem.

  6.2. Pārdevējs apņemas cienīt Pircēja privātuma tiesības uz personīgo informāciju, kas norādīta e-veikala reģistrācijas veidlapā, izņemot gadījumus, kas noteikti Latvijas Republikas likumos un citos tiesu aktos.

  6.3. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtīto preci pēc viņa norādītās adreses saskaņā ar šo noteikumu 8.punktā noteiktajiem nosacījumiem.

  6.4. Pārdevējs neparedzētu apstākļu dēļ nevarot piegādāt Pircējam pasūtīto preci vai preces, apņemas piedāvāt līdzīgu vai, pēc iespējas ātrāk piegādāt, produktu, kas ir līdzīgs. Ja Pircējs atsakās pieņemt alternatīvu produktu ar tādām pašām vai līdzīgām īpašībām, Pārdevējs apņemas trīs darba dienu laikā atgriezt Pircējam samaksāto naudu, ja ir veikts avansa maksājums.

  7. Preču cenas, maksājumu kārtība un termiņi

  7.1. Preču cenas interneta veikalā un pasūtījuma veidlapā ir norādītas eiro ar PVN.

  7.2. Pircējs par precēm samaksā uzreiz:

  7.2.2. Izmantojot Payser bankas sistēmu.

  7.3. Norēķinoties 7.2.2. punktā paredzētajos veidos, Pircējs apņemas nekavējoties samaksāt, izmantojot aprakstā norādīto maksājuma veidu, iepriekš minētajā 5.3. punktā Pārdevēja tiesībās, tikko saņēmot apmaksājumu par preci, uzsāk noformēt preču izsūtīšanu un sāk skaitīts preču piegādes termiņš.

  8.1. Pircējs, pasūtot preces, apņemas norādīt preču piegādes vietu un laiku.

  8.2. Pircējs apņemas pats pieņemt preces. Gadījumā, ja viņš pats nevar pieņemt preces un preces tiek piegādātas uz norādīto adresi un pamatojoties uz citiem Pircēja sniegtajiem datiem, Pircējs nav tiesīgs izteikt pretenzijas par to, ka Pārdevējs nodevis preci nepiemērotam subjektam.

  8.3. Preces piegādā Pārdevējs vai tā pilnvarotais pārstāvis.

  8.4. Pārdevējs apņemas piegādāt preces Pircējam 2-5 darba dienu laikā.

  8.5. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par piegādes laiku noteikumu pārkāpšanu, ja Preces nav piegādātas Pircējam vai piegādātas ne savlaicīgi, dēļ Pircēja vainas vai Pircēja noteikto apstākļu dēļ.

  8.6. Piegādes brīdī Pircējam ir jāpārbauda sūtījuma stāvoklis ar Pārdevēju vai ar viņa pilnvarotu pārstāvi. Pēc pircēja paraksta rēķinā (pavadzīmē) vai citā pārsūtīšanas vēstules pieņemšanas dokumentā, sūtījums tiek uzskatīts kā labā stāvoklī. Pamanot, ka piegādātā priekšmeta iepakojumus ir bojāta (salauzts, ieplēsts vai citādi ārēji bojāts), Pircējam pienākas to atdzīmēt rēķinā vai citā sūtijuma pieņemšanas dokumentā, kā arī piedaloties Pārdevējam vai viņa pārstāvim, jāsaraksta brīvā formā sūtījuma bojājumu akts. Ja Pircējs šādu darbību nav izpildījis, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības attiecībā pret Pircēju, par preču bojājumiem, ja šādus bojājumus izraisīja iepakojuma bojājumi, kurus Pircējs neatdzīmēja saskaņā ar iepriekš minēto procedūru.

  8.7. Gadījumos, kad pēc Preces apstiprināšanas Pircējs konstatē, ka precei nav atbilstoša preču komplekta, vai arī preces nav atbilstoša izmēra, krāsas, Pircējam par to nekavējoties jāinformē Pārdevējs.

  8.8. Citu informāciju, kas saistīta ar preču piegādi, var atrast “www.molecule.lv” sadaļā “Kontakti”

  9. Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš

  9.1. Katras www.molecule.lv pārdodamās preces īpašības katram izstrādājumam ir aprakstītas produkta aprakstā.

  9.2. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka preces, kas atrodas e-veikalā, var neatbilst faktiskajam preču izmēram, formai un to krāsai vai citiem izmēriem, ņemot vērā monitora īpašības, ko izmanto Pircējs.

  9.3 Sīkāku informāciju par garantijas noteikumiem skatiet interneta veikala sadaļā “Noteikumi”.

  10.Nekvalitatīvu preču maiņas un atgriešanas nosacījumi:

  10.1. Pārdoto preču nepilnības tiek novērstas, nekvalitatīvas preces tiek apmainītas vai atgrieztas, atbilstoši 2001. gada saimniecības ministra. 29. jūnijā pieņemtajam lēmumam Nr. 217 “Par Preču atgriešanu un maiņas noteikumu apstiprināšana”, kas apstiprināts par preču atgriešanu un maiņas noteikumiem.

  10.2 Kad tiek atgriezts nekvalitatīvs produkts, Pārdevējs uzņemas pieņemt nekvalitatīvu preci ar trūkumiem un aizstāt to ar analogu produktu. Gadījumā, ja Pārdevējam nav identiskas preces, viņš atgriež Pircējam naudu, kas samaksāta par attiecīgo preci, vai, pēc Pušu vienošanās, to aizstāj ar maksimāli visiem parametriem līdzīgu produktu.

  11. Pušu atbildība:

  11.1 Pircējs ir vienīgais atbildīgais par reģistrācijas veidlapā sniegto datu precizitāti. Ja Pircējs neiesniedz precīzus datus reģistrācijas veidlapā, Pārdevējs nav atbildīgs par neprecīzu datu iesniegšanas sekām.

  11.2. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas, izmantojot šo e-veikalu.

  11.3. Pircējs ir atbildīgs par savu pieslēgšanas datu pārsūtīšanu trešajām pusēm. Ja “Molecule.lv” pakalpojumus izmanto trešā persona, ieejot e-veikalā, izmantojot Klienta pieteikšanās datus, Pārdevējs uzskata šo personu par Pircēju.

  11.4 Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējums rodas tādēļ, ka Pircējs, neskatoties uz Pārdevēja ieteikumiem un pienākumiem, neiepazinās ar šiem Noteikumiem, neskatoties, ka šāda iespēja tika dota.

  11.5 Ja Pārdevēja e-veikalā ir saites uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai indivīduālām tīmekļa vietnēm, Pārdevējs nav atbildīgs par tajā ietverto informāciju vai darbībām, viņi neuzrauga, nekontrolē un neatspoguļo šos uzņēmumus vai privātpersonas.

  11.6 Rodoties zaudējumiem, atzītā vainīgā puse cietušajai pusei atmaksā visus zaudējumus.

  Beigu noteikumi

  12. Pārdevējs nosūta visus ziņojumus uz Klienta reģistrācijas anketā norādīto e-pasta adresi.

  13. Pircējs nosūta visus ziņojumus un jautājumus uz Pārdevēja norādīto kontaktinformāciju interneta veikala sadaļā “Kontakti”.

  14. Šie noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un citiem tiesību aktiem.

  15. Puses cenšas atrisināt strīdus, domstarpības vai prasības, kas izriet vai saistītas ar šo nolīgumu, vai tā pārkāpumu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, pamatojoties uz sarunām, savstarpēju cieņu, izpratni un sadarbību.

  16. Ja 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā strīdu nevar atrisināt mierīgi, strīdus izšķir saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

  preloader

  Reģistrējieties un iegādājieties 5% atlaidi pirmajai iepirkšanās reizei!